Viikon vitonen nostaa esille poimintoja kuluneen viikon ajalta. Poiminnat voivat olla uutisia, uusia tutkimusjulkaisuja, tiedotteita tulevista tapahtumista – oikeastaan, lähes mitä tahansa. Yhteistä on, että ne koskettavat urheilua. Vaikka pääosa poiminnoista liittyy urheilufysioterapiaan, urheilun parissa toimivat ammattilaiset työskentelevät poikkeuksetta moniammatillisessa yhteistyössä, tästä syystä myös lääketieteeseen, psykologiaan, valmennukseen, ravitsemukseen ja liikuntatieteisiin liittyviä poimintoja nostetaan aika ajoin esille. Näin ollen jokainen urheilun parissa toimiva taho voi löytää mielenkiintoisia aiheita, joihin tarttua syvemmin.

 


 

Green, B., ym. (2020). Return to play and recurrence after calf muscle strain injuries in elite Australian Football players. American Journal of Sports Medicine. Published Online on 8 October 2020. DOI:10.1177/0363546520959327

 • Australialaisen La Trobe yliopiston tutkijat selvittivät, ovatko kliiniseen tai MRI-kuvantamistutkimukseen liittyvät muuttujat yhteydessä pohjelihaksen repeämän jälkeiseen urheiluun paluuseen ja uudelleen loukkaantumisriskiin. Tutkijat analysoivat yhteensä 149 australialaisen jalkapallon pelaajan pohjelihasvammat. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että merkittävä rakenteellinen poikkeama aponeuroosissa on yhteydessä pidempään (31 vs. 19 päivää) urheiluun paluu-aikaan, kuten myös juoksuperäinen vammamekanismi. Korkeampi ikä oli kaikkein selvimmin yhteydessä vamman uusiutumiseen. 

 

Kruse, D.W., ym. (2020). Injury incidence and characteristics for elite, male, artistic USA gymnastics competitions from 2008 to 2018. British Journal of Sports Medicine. Published Online on 14 October 2020. DOI:10.1136/bjsports-2019-101297

 • Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat julkaisseet tähän mennessä suurimman mieskilpatelinevoimistelijoilla suoritetun tutkimuksen, jossa selvitettiin lajissa esiintyviä vammoja ja niiden syntyä. Vammojen ilmaantuvuus on korkein kilpailutilanteessa ja ilmaantuvuus on sitä korkeampi mitä kovatasoisemmasta kilpailusta on kyse. Yleisin vamma-alue on nilkka (yleisin diagnoosi nilkan venähdysvamma 11%) ja yleisin vammatyyppi on lihasvamma. Yleisin vammamekanismi liittyy kontaktiin alustan kanssa. Eri telineistä eniten vammoja syntyy hypyssä.

 

Kuortaneen Urheiluopiston Voimavalmennusseminaari 13.-15.11.2020.

 • Tapahtumassa esiintyy muun muassa sertifioitu urheilufysioterapeutti Juha-Jaakko Ulvila otsikolla: Rautaa, kuminauhoja vai jalkapalloa?

 

Wilson, F., ym. (2020). ‘You’re the best liar in the world’: a grounded theory study of rowing athletes’ experience of low back pain. British Journal of Sports Medicine. Published Online on 9 October 2020. DOI:10.1136/bjsports-2020-102514

 • Tutkijat selvittivät kansallisen ja kansainvälisen tason kilpasoutajilta heidän kokemuksistaan liittyen alaselkäkipuun. Tutkimus toteutettiin kahdessa maassa Australiassa ja Irlannissa. Tutkijat antavat tutkimuksen perusteella suosituksensa (kts. alla), kuinka kehittää toimintatapa, jossa otetaan huomioon tutkimuksessa esiin tulleet epäkohdat urheilijoiden kanssa työskennellessä.

Tärkeää on luoda toimintatapa, jonka perustana on avoimuus niin urheilijoiden kuin urheilijan tukena toimivien tahojen keskuudessa. Toimintatavan omaksumisen edellytyksenä on urheilijan ympärillä toimiville tahoille suunnattu koulutus, jonka sisällöstä tulisi nousta esille seuraavat pääkohdat:

  • Ymmärrys alaselkäkivun luonteesta on olennainen osa hoitoa. Tärkeää on myös, että urheilija tuo ilmi tiedon oireista jo varhain
  • Valmentajien ja urheilijoiden toimesta tapahtuva avoimuuteen kannustaminen on keskeinen osa sujuvaa toimintatapaa
  • Oireiden salailuun liittyy vain negatiivisia vaikutuksia
  • Urheilijoiden antama tuki alaselkäkivusta kärsivälle joukkuekaverille on tärkeää kuntoutusprosessin aikana, jotta sosiaalista eristyneisyyttä voidaan ennaltaehkäistä 
  • Kokeneet urheilijat johtavat esimerkillä
  • Rohkaistaan välittömään toimintaan luottaen näyttöön perustuvaan hoitopolkuun
  • Terveydenhoitohenkilöstön välinen yhteistyö on tärkeää samoin kuin jaettu päätöksenteko yhdessä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Urheilijaa kehoitetaan välttämään ”shoppailua” eri hoitojen ja vaihtoehtoisten diagnoosien välillä
  • Vuoropuhelu urheilijan, valmentajan ja terveydenhoitohenkilöstön välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tämä mahdollistaa yhteisen näkemyksen syntymisen, joka toimii puolestaan selkeälle ja yhteneväiselle viestinnälle

 

Lääketieteen lisensiaatti Ville Ponkilaisen ortopedian ja traumatologian alaan kuuluva väitöskirja Incidence, Diagnostics and Treatment of Midfoot Injuries tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 23.10.2019 kello 12 alkaen Tampereen yliopistollisen sairaalan Finn-Medi 5:n auditoriossa, Biokatu 6.

 • “Tutkimuksessa havaittiin keskijalkaterän vammojen olevan selvästi yleisempiä ja syntyvän lievemmillä vammamekanismeilla kuin aiemmin on ajateltu. Lievien vammojen hoitaminen konservatiivisesti kuitenkin tuotti hyvän lopputuloksen toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa on esitetty.”

 

 

Teksti: Jesse Pajari